Knowledge is Power

Vi tror att utbildning är grunden till förändring!

Vår vision är att inspirera, motivera och engagera unga människor till att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld, respekterar olikheter och hur man blir en bättre vän och förebild.

Vi skapar ansvarsfulla unga som leder vår värld framåt på ett fredligt sätt.

 • School’s For Peace!

 • Sport’s For Peace!

 • School’s For Peace!

 • Sport’s For Peace!

 • School’s For Peace!

 • School’s For Peace!

Våra Utbildningsprogram

Vi utbildar genom att nå ut till skolor, idrottsklubbar och inom musiken med våra utbildningsprogram Sports for Peace och Schools for Peace.

 • Programmen vänder sig primärt till barn ungdomar mellan ca 10– 19 år.
 • I programmen stödjer vi även lärare, ledare, sportcoacher och volontärer som vill lära barn och ungdomar hur man löser konflikter utan våld och bygger självkänsla. Vår Master Trainer håller en ”Träna Tränare” kurs för ledarna innan start av programmen, och på så sätt ger vi t.ex. lärare redskapen och orden att sätta på jobbiga situationer, vilket i sin tur leder till att det blir lugnare i klassrummen och i skolkorridorerna. Efter det lär lärarna/ledarna själva ut materialet till eleverna och kan detaljanpassa lektionerna efter sin grupp eller klass.
 • Programmen är uppdelade på 10 övningar som de kan göra över en termin eller ett läsår, i den takt som det passar skolan eller gruppen helt enkelt.
 • Vi använder samma program i alla länder vi finns i världen över eftersom de handlar om universella värden och människans natur. I vissa fall anpassas detaljer efter varje lands specifika kultur.
 • I Sverige har vi ett exempel på hur en skola i Skåne ökade resultaten på de nationella proven från 45 % till 73 % efter att de genomfört våra program. Rektorn och lärarna sa gemensamt att det berodde på lugnet som lade sig över skolan.

Att arbeta med Non-Violence Project och se effekten av detta arbete var fantastiskt. Det är det projekt som jag anser har haft störst effekt på verksamheten av alla som jag har varit med om under mina 14 år som lärare och skolledare i Rosengård. Både elever och personal var starkt engagerade och vi kunde se en snabb, positiv och varaktig påverkan på skolans arbetsmiljö och resultat”

 Rektor Magnus Dahlberg på Apelgårdsskolan i Rosengård, Malmö

SCHOOLS FOR PEACE  |  ålder 10-18 år

Schools for Peace, vars syfte är att stödja lärare, ledare och volontärer som vill delta i vår ambition att lära barn och ungdomar hur man löser konflikter utan våld, respekterar olikheter och bygger självkänsla. Programmen gynnar barn och ungdomar i deras utveckling och ger dem förbättrad psykisk hälsa och ökad trygghet.

Skärmavbild 2015-11-17 kl. 13.31.46 Skärmavbild 2015-11-17 kl. 13.31.21
Programmen kan implementeras som temaveckor eller en del av undervisningen under hela terminen/läsåret. Det kan användas som del av det lektionsbaserade schemat alt. som temadagar över en tidsbestämd period.


SPORTS FOR PEACE  |   10-18 år

Engagera din sportklubb i att bli en aktör för fred! Programmet syftar till att uppmuntra personlig utveckling av unga personer och ge dem verktyg att fatta bättre beslut i livet och att bättre ta ansvar för sina handlingar, i syfte att bidra till en fredlig och ickevåldsam miljö i sin idrottsförening, grannskap och samhälle. I slutet av detta utbildningsprogram, kommer unga idrottare att kunna identifiera vikten av sund självkänsla och förstå hur man med sin ledarförmåga kan lösa konflikter på ett fredligt och ickevåldsamt sätt.
Skärmavbild 2015-11-17 kl. 13.43.54Skärmavbild 2015-11-17 kl. 13.43.45

“Starten var bra och man fick goda tips, idéer och insikter. Tiden bra och materialet är helt suveränt! Programmet är väldigt roligt för både elever som lärare. Bra med indelningen av egen mentorstid med egna klasser. Man får anpassa materialet något för de allra yngsta eleverna men det går bra!”

Rektor Terhi Bisander på Bredängsskolan i Bredäng

“Introduktionsdagen för personal var jättebra med en blandning av praktik och teori. Det gav bra definitioner av vad icke-våld och konflikter verkligen är. Man fick bra insikter. Lärarmanualen är direkt och tydlig. Non-Violence Project passar mycket väl in i värdegrundsarbetet för skolan.”

Rektor Annett Bawel på Drakbergsskolan i Göteborg

ÄMNENA VI LÄR UT!

Våra tre ämnen självkänsla, konfliktlösning och icke-våld har valts ut och paketerats för att passa förutsättningarna vi arbetar i, och för att passa in i barn och ungdomars värld.

1. SJÄLVKÄNSLA

Ämnet självkänsla delas in i tre delar: självkänska, behov och känslor. Här följer en kort beskrivning av dem:

Självkänsla

Självkänsla definiteras ofta som ”tron på sig själv”. Den utvecklas livet igenom allt eftersom vi utvecklar vår image av oss själva – genom erfarenheter med olika människor, upplevelser och aktiviteter. Erfarenheter under barndomen spelar en speciellt stor roll i utformningen av själkänslan.  När vi växer upp spelar framgångar, motgångar, hur vi behandlas av vår familj, lärare, ledare, religiösa ledare och vänner – all – roll i hur vår självkänsla skapas.

Våra tidigare erfarenheter, även sakerna vi inte tänker på, fortsätter att ha en påverkan på våra liv genom vår ”inre röst”. Även om de flesta inte hör den här rösten på samma sätt som man hör en vanlig röst, spelar den samma roll och upprepar oavbrutet våra barndoms budskap till oss.

För personer med hög sjävlkänsla är budskapen från den inre rösten vanligtvis accepterande och uppmuntrande. För personer med låg självkänsla blir dock den intre rösten en hård kritiker, som straffar ens misstag och förminskar ens prestationer.

Behov

Alla människor har behov. De varierar från existentiella behov, som t ex behovet av luft och mat, till psykologiska behov, som för kärlek, erkännande och självkänsla. I våra program fokuserar vi på behov som ligger nära självkänsla och självförtroende, eftersom en förståelse av dessa speciella behov är nyckeln till hur man tar hand om konflikt och våld.

Känslor

Att förvänta sig att unga människor – som har brunsande hormoner och intensiva känslor – ska kunna hålla minen jämt är lika med att bädda för problem. Om deras känslor inte får uttryckas genom självhat eller mobbing nu, kan de komma till ytan senare i form av hjärtsjukdomar, ilska bakom ratten eller någon form av våld mot samhället. Genom att hjälpa unga människor att kännas vid och uttrycka sina känslor, tror vi att vi kan hjälpa att skapa en generation där medkänsla och omtanke är bland de högst hållna värderingarna.

2. KONTFLIKTLÖSNING

Ämnet konflikthantering delas upp i tre delar: Konflikt, Konflikthantering och Kommunikation. Här följer en kort beskrivning av varje:

Konflikt

Konflikt är en naturlig del av människans liv och det existerar inom alla relationer, grupper och kulturer – och de finns på varje nivå i sociala strukturer. Konflikter kan vara obekväma och energikrävande, och, om de inte tas om hand om på ett konstruktivt sätt, vara destruktiv och leda till våld – eller till och med till krig. Men en konflikt kan också vara en positiv kraft för förändring och föra med sig nytt liv, vitalitet eller produktivitet till en stagnerad relation eller team. Vi täcker båda aspekterna i våra övningar och aktiviteter, samt hanterar följande specifika ämnen:

– Konfliktdynamiker
– Konflikteskaliering

Hantera en konflikt

Konflikter är en naturlig del av våra liv och de baseras på skillnader i behov, maktobalanser eller dålig kommunikation. En konstruktiv och fredlig konflikthantering ger oss redskapen att hantera konflikter på ett positivt och fredligt sätt och hjälper oss att undvika onödiga konflikter, t ex konflikter som är grundade på dålig kommunikation och missförstånd. I våra övningar och aktiviteter ger vi användbara insikter om detta, samt om följande ämnen:

– Konfliktstilar
– Konfliktmoståndare
– Kartläggning av konflikt
– Konfliktlösning

Kommunikation

På Latin betyder ordet communicare ”att dela”. Kommunikation är aktiviteten att förmedla information genom att utbyta den mellan en avsändare och en mottagare – t ex mellan människor. Inom konflikthantering används många olika sätt för att utveckla en givande kommunikation människor emellan. I våra övingar och aktiviteter har vi begränsat dem till två:

– Aktivt lyssnande
– Fredligt talande

3. ICKE VÅLD / NON-VIOLENCE

Våld, icke-våld och förebilder. Här följer en kort beskrivning av varje:

Våld

Enligt FN är våld definierat dsom när någon använder sin styrka eller sin maktposition för att skada någon med flit och inte av misstag. Våld inbegriper hot om våld och våldsamma handlingar som möjligtvis kan skada, lika väl som de våldshandlingar som faktiskt skadar.  Skadan kan vara psykologisk och påverka helhetshälsan hos någon, likväl som den kan skapa fysisk skada till kroppen. Våld kan också inkludera skada på sig själv, inklusive självmord.

Icke-Våld / Non-Violence

Termen icke-våld kommer från Sanskrit-ordet ahimsa. Sanskrit är ett uråldrigt språk från Indien. Ahimsa är motsatsen till ordet himsa, vilket betyder ”önskan eller lusten att göra illa, eller skada”. Ahimsa är ett väldigt gammalt ord som kan hittas, bland annat, i Bhagavad-Gita Gait – en 700 vers lång helig Hindu skrift som skrevs någon gång mellan 500-200 före Kristus.

– Att ingripa aktivt mot våld och förtryck i sin omgivning
– En kampmetod, baserad på fredlig dialog och att distansiera sig själv från våldsamma handlingar
– Att göra motstånde, utan att skada någon vare sig fysiskt eller psykiskt
– Att adressera terrorism och extremism genom att söka efter ett svar på ett fredligt sätt

Vi siktar mot att göra icke-våldsarbetet inspirerande och roligt. Vi anser att det är viktigt att fortsätta även om det känns som om inget ändras, och att alltid tro på att det är värt att arbeta för. Att lära unga människor att vara ödmjuka och att bibehålla en icke-våldsattityd tror vi är nyckeln för att fred och icke-våldsinställnigar skall lyckas spridas.

ICKE-VÅLDS-FÖREBILDER

Genom historien har det funnits människor som har ändrat sina samhällen och stoppat förtryck utan att ta till våld. Vi kallar dem för våra förebilder och har samlat lite information och historier om dem, som inspiration för aktiviteter och uppgifter i våra program. Bland våra nuvarande förebilder finns:

Mahatma Gandhi från India
Malala Yousafzai från Pakistan
Martin Luther King Jr. från America
Nelson Mandela från South Africa
John Lennon från England
Raoul Wallenberg från Sweden
Wangari Maathai från Kenya