1. INLEDNING

Genom denna personuppgiftspolicy (härefter Personuppgiftspolicy) intygar Non-Violence Project Scandinavia, (NVPS) att all behandling av personuppgifter
sker på ett sätt som överensstämmer med gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med Personuppgiftspolicyn är att ge den som utnyttjar NVPS tjänster, insikt i NVPS behandling av personuppgifter för att tillgodose en korrekt, laglig och transparent personuppgiftsbehandling. NVPS avsikt är att att alltid värna och skydda din integritet genom att visa på att adekvata skyddsnivåer för dina personuppgifter upprätthålls. Dessutom vill vi att du ska veta om vilka rättigheter som tillfaller dig gällande dina personuppgifter när de behandlas av oss.

2. DEFINITIONER
Med NVPS avses den ideella föreningen NVPS i Sverige (organisationsnummer: 8024476007, Box 55629, 102 14 Stockholm) som äger och driver NVPS och NVPS är den organisation som juridiskt sett är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Med Kampanj avses en kampanj som finns på NVPS hemsida. Med Kampanjdeltagare avses den individ som deltar i en Kampanj som uppträder på NVPS. Med Kampanjskapare avses den individ som skapar en Kampanj på NVPS. Övriga begrepp och definitioner i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas med bakgrund av EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, ”GDPR”).

3. VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY OCH VÅRA ANVÄNDARVILLKOR
Genom att skapa eller skriva under en kampanj på vår webbsida och klicka i rutan bredvid orden “Genom att du markerar rutan, fyller i dina uppgifter i ovannämnda fält och registrerar dig hos oss uppger du att uppgifterna tillhör dig, att du är minst 18 år gammal, att du har läst igenom och godkänner våra Användarvillkor och vår Personuppgiftspolicy. ” visar du att du accepterar och förstår NVPS Personuppgiftspolicy och Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Personuppgifterna kommer endast att behandlas av NVPS och de personuppgiftsbiträden som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av personuppgifterna. Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast personuppgifterna på vårt uppdrag, enligt våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. NVPS tillser att det alltid finns ett biträdesavtal upprättat med dessa personuppgiftsbiträden som på ett materiellt och riktigt sätt uppfyller rekvisiten i GDPR. Detta samtycker du till: Nedanstående tre (3) punkter beskriver NVPS behandling av dina
personuppgifter:

3.1 Om du skriver under kampanjer på NVPS:
Att gå med i kampanjer på NVPS innebär att behandling av personuppgifter
kommer att ske för följande kategorier av personuppgifter:
– Förnamn;
– Efternamn;
– E-post;
– Telefonnummer;
– Postnummer;
– Åsikt i Kampanjen.

NVPS ändamål med behandlingen av personuppgifter är att Kampanjdeltagaren ska kunna visa sitt stöd och engagemang för kampanjerna som publiceras på NVPS hemsida och i social medier som syftar till att Kampanjdeltagaren ska kunna bidra med att påverka politiska och ekonomiska makthavare. Ändamålet
uppnås genom att:

– Kampanjdeltagaren får mer information om kampanjen från Kampanjskaparen genom att bli kontaktad genom e-post om bl.a. events som hålls genom NVPS verksamhet eller självständigt på Facebook;

– Kampanjdeltagaren kan bli kontaktad av NVPS per telefon eller SMS om pågående events och donationsmöjligheter förknippade med den underskrivna Kampanjen;

– Kampanjdeltagaren kan bli kontaktad av NVPS genom e-post om en Kampanj som Kampanjdeltagaren har delat på Facebook för ytterligare stöd och assistans från NVPS;

– Kampanjdeltagarens förnamn kan exporteras från webbsidan av Kampanjskaparen för att lämna in till ovan nämnda politiska och ekonomiska makthavare. Exporteringen kan betyda att uppgifterna uppvisas offentligt och masskommuniceras.

3.2 Om du väljer att skapa en kampanj i NVPS social kanaler
Att skapa en Kampanj på NVPS innebär att behandling av personuppgifter av följande kategorier kommer att ske:
– Förnamn;
– Efternamn;
– Profilbild;
– E-post;
– Telefonnummer;
– Lösenord;
– Postnummer;
– Åsikt i Kampanjen.

NVPS ändamål med behandlingen av personuppgifter är att ge
Kampanjskaparen möjligheten att skapa och driva kampanjer tillsammans med Kampanjdeltagare i syfte att påverka politiska makthavare och ekonomiska makthavare. Ändamålet uppnås genom att:

– NVPS publicerar Kampanjskaparens Kampanj på NVPS där förnamn och eventuell profilbild offentliggörs;
– NVPS använder Kampanjskaparens förnamn och efternamn i e-post som automatiskt, genom NVPS webbverktyg, skickas till Kampanjdeltagare;
– NVPS använder Kampanjskaparens förnamn och efternamn i e-post som automatiskt skickas ut till den Kampanjdeltagare som väljer att gå med i Kampanjskaparens Kampanj;
– Kampanjskaparen får möjligheten att kommunicera med Kampanjdeltagare genom NVPS webbverktyg;
– Kampanjskaparen får möjligheten att exportera förnamnen på Kampanjdeltagarna i syfte att masskommunicera och uppvisa dessa offentligt.

3.3 Om du väljer att donera till NVPS
I samband med donationer kommer behandling av personuppgifter för följande kategorier av personuppgifter att ske:

– Kontokortsnummer;
– Betalningssätt;
– Betalningens storlek;
– Betalkortsinformation vid donation med kort.
– Kontoinformation vid donation med autogiro.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är för att tillgodose att den enstaka donationen eller återkommande donationerna kan fullföljas på ett korrekt
sätt gentemot dig, våra betalningspartners och i enlighet med gällande lagstiftning. Våra juridiska förpliktelser innefattar särskilt, men inte uteslutande, följande lagar:

– Bokföringslag (1999:1078);
– Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006.
– Annan lagstiftning i tillämpliga fall.

Lagringsminimering och uppgiftsminimering
Vi på NVPS lagrar inte betalningsuppgifter längre, och i vidare utsträckning, än vad som behövs för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig, våra betalningspartners och gentemot lagen. Har du donerat av misstag kan du kontakta NVPS för att få hjälp med en eventuell återbetalning. Läs mer om hur detta går till på: https://www.nonviolencesweden.com/stod-oss/

Upphöra med återkommande donationer
Du kan när som helst välja att upphöra med din återkommande gåva genom att upphöra med gåvan hos vår betalningspartner eller genom att kontakta NVPS för att avregistrera dig. Vid återkommande donationer sparas dina betalkortsuppgifter hos vår betalningspartner i syfte att genomföra donationerna.

Offentliggöra donationsgivare
I syfte att redovisa vart våra donationer kommer från har vi på NVPS en policy om att offentliggöra alla privatpersoner och företag/organisationer som donerar 10 000 kronor eller mer per år på NVPS. Vill du inte synas offentligt, kontakta NVPS genom mailadressen: info@nonviolencesweden.com

3.4 Allmänn information från NVPS

Om du har valt att ta emot allmän information från NVPS kommer behandling av följande personuppgifter att ske:
– Förnamn;
– Efternamn;
– Postnummer;
– E-post.
– I tillämpliga fall: donationssummans storlek.

Behandlingen av dina personuppgifter i detta fall innebär en möjlighet för NVPS att kunna skicka ut information och frågeunderlag om NVPS verksamhet innehållandes: allmän information, frivilliga enkäter, frivilliga undersökningar, förfrågningar att donera en summa pengar till NVPS verksamhet inbegripet olika Kampanjer, och utvärderingar om NVPS verksamhet som rör Kampanjer och events som finns publicerade på NVPS. Ändamålet är att ge mottagarna en större inblick om NVPS och en möjlighet att kunna utvärdera NVPS verksamhet, ge feedback samt kunna stötta och påverka Kampanjer och NVPS verksamhet genom donationer.

För aktiva inom NVPS verksamhet som ännu inte hunnit samtycka till vår Personuppgiftspolicy har NVPS gjort den bedömningen att NVPS berättigade intresse att delge den allmänna informationen till dig väger tyngre än dina friheter och rättigheter i detta specifika fall. Detta för att vi vill ge dig en chans att samtycka till mottagandet av allmän information från NVPS. Den allmänna informationen kommer att skickas ut med stöd av intresseavvägning fram tills 31 januari 2022. Därefter tolkar vi det som att du, genom din passivitet, inte vill ta emot allmän information och du kommer därefter inte motta mer mejlutskick om vår allmänna information.
Om du innan 31 januari 2022 avser att inte ta emot allmän information från NVPS så går det bra att avprenumerera från våra mejl inuti ett sådant mejlutskick eller kontakta NVPS för att bli borttagen från utskicken.

4. LAGRINGSTID FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Lagringstid för personuppgifterna vid deltagande av kampanj
Lagringstid för personuppgifterna sker i exel och avser en period som motsvarar Kampanjens slutförande eller en period om maximalt ett (1) år från dess att kampanjen ingicks. Om inget nytt samtycke inhämtas från Kampanjdeltagaren eller Kampanjskaparen inom den perioden kommer behandlingen av personuppgifter att upphöra.

Lagringstid för personuppgifter rörande donationer Återkommande donationer Lagringstid för personuppgifter gällande återkommande donationer gäller en period som motsvarar perioden för vilket donationerna återkommande sker och sedan upp till femton (15) månader från det att sista donation erlades. Efter det kommer behandlingen av personuppgifterna att upphöra.

Enstaka donationer
Lagringstid för personuppgifter gällande enstaka donationer gäller en period som motsvarar femton (15) månader. Efter det kommer behandlingen av personuppgifterna att upphöra.

Lagringstid för personuppgifter rörande mottagande av allmän information från NVPS.

Lagringstid för personuppgifterna för mottagande av allmän information avser en period om maximalt två (2) år eller t.o.m. dess att mottagaren invänder mot personuppgiftsbehandlingen genom att avprenumerera sig från att fortsätta motta allmän information från NVPS.

Undantag för lagringstid
Behandling av personuppgifter kan fortsätta att ske för det fall det är nödvändigt att uppfylla en rättslig förpliktelse i enlighet med gällande lagstiftning.

5. VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

Som användare av NVPS tjänster i egenskap av Kampanjdeltagare,
Kampanjskapare eller andra tjänster där behandling av dina personuppgifter sker, har du rättigheter som ska tillförsäkra dig en korrekt, laglig och transparent behandling enligt gällande dataskyddslagstiftning. Nedanstående utgör dina rättigheter.

Begära tillgång till dina personuppgifter
Du kan begära att få ut dina personuppgifter och de kategorier av personuppgifter som behandlingen grundar sig på. När en sådan begäran har inkommit till NVPS så ska NVPS förse dig med en (1) kostnadsfri kopia av förekommande personuppgifter i ett enkelt och tillgängligt format. Är din begäran uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt med tanke på dess repetitiva art, får NVPS ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla dig informationen.

Rätt till rättning
Upptäcker du att NVPS har felaktiga eller inaktuella Personuppgifter om dig, så har du rätt att få dessa rättade av NVPS utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att NVPS raderar dina personuppgifter som används inom NVPS verksamhet. Radering kan ske om du återkallar ditt samtycke (senedan “Återkallelse av samtycke”), om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller om NVPS hanterar dina
personuppgifter på ett olagligt sätt. Inkommer en sådan begäran ska NVPS, om det inte föreligger något hinder, utan onödigt dröjsmål raderapersonuppgifterna.

NVPS ska också inom rimliga åtgärder, med beaktande av teknik och kostnader, kontakta andra innehavare av dina Personuppgifter och ge dem instruktion att radera dessa.

Rätt till invändning och/eller begränsning
Du har rätt att invända mot eller begränsa behandlingar som utförs av dina personuppgifter. Du kan till exempel begränsa behandlingar om dig tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga.

Du har även rätt att invända mot behandlingar som grundar sig på intresseavvägning. Till exempel gäller dettavåra mejlutskick till dig. NVPS har dock fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter om det skulle finnas en rättslig
förpliktelse att göra detta.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära ut de Personuppgifter som du har tillhandahållit NVPS i ett strukturerat och maskinläsbart format i syfte för dig att överföra dessapersonuppgifter till en annan organisation, företag eller sådan juridisk person. Rätten gäller all behandling av personuppgifter som grundar sig på samtycke och som är automatiserad.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter hos NVPS för de tjänster du utnyttjar. Detta innefattar särskilt,
men inte uteslutande, Behandlingen av Personuppgifter som sker för Kampanjdeltagande, Kampanjskapande, donationer och mottagande av allmän information från NVPS. Detta förändrar inte lagligheten i den behandling av personuppgifter som skedde innan samtycket återkallades. Om en återkallelse av samtycke sker kommer NVPS att utan onödigt dröjsmål radera eller anonymisera dina Personuppgifter. Återkallelsen av samtycket sker genom att du skickar in ett mail till: info@nonviolencesweden.se

Observera att det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke, med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas
kvar hos NVPS för ett annat ändamål.

Inge klagomål till Datainspektionen
Om du anser att NVPS behandling av personuppgifter sker på ett sätt som mot det som står i denna Personuppgiftspolicy eller enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.
Läs mer på: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

6. SÄKERHET OCH SEKRETESS
Teknisk och organisatorisk kapacitet NVPS intygar att NVPS besitter tillräcklig och nödvändig teknisk och organisatorisk kapacitet och förmåga, inbegripet tekniska lösningar, kompetens, ekonomiska och personella resurser, rutiner och metoder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna Personuppgiftspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

Sekretessavtal för NVPS anställda
Samtliga representanter för NVPS har genom sitt anställningsavtal tecknat ett sekretessavtal som omfattar all behandling av personuppgifter.

NVPS ansvarar för att sekretessen omfattar alla uppgifter oavsett om uppgifterna lämnats i skriftlig eller muntlig form.
NVPS ska genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder samt rutiner begränsa tillgången till personuppgifter till endast behörig personal. Detta ska särskilt ske genom att all personal som hanterar personuppgifter har genomgått särskild utbildning avseende dataskydd samt att all personuppgiftshantering övervakas av en särskilt utsedd arbetsledare med goda kunskaper inom och erfarenhet av gällande dataskyddslagstiftning.

E-post
I syfte att säkerställa att den e-post vi skickar ut inte ska bedömas som skräppost eller på andra sätt inte klarar av säkerhetsaspekterna som krävs av NVPS, så har vi gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att spara statistik över Kampanjdeltagares och Kampanjskapares öppnings- och läsfrekvenser av e-post. Denna information samlas endast in för statistiska ändamål och för att skicka påminnelser till aktiva inom NVPS. Denna information delas inte med någon utanför NVPS organisation.

Dina personuppgifter överförs även utanför EU/EES när du själv befinner dig utanför EU/EES. För att det ska vara möjligt för NVPS att fortsätta låta dig utnyttja våra tjänster även när du befinner dig utanför EU/EES kommer dina personuppgifter att behandlas om 1) vi har ditt samtycke eller 2) vårt berättigade
intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina rättigheter- och friheter (Artikel 49).

NVPS tillämpar alltid adekvata säkerhetsåtgärder och sekretess rörande dina personuppgifter. Dina personuppgifter används alltid i enlighet med vad som stadgas i denna Personuppgiftspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

7. KONTAKTA NVPS

Om du har några frågor om NVPS behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta NVPS på:

Postadress
Non-Violence Scandinavia (org. nr. 8024476007)
Box 55629, 102 14 Stockholm
Sverige
E-mail
info@nonviolencesweden.com

8. ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN
NVPS förbehåller sig rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Om dessa ändringar av NVPS inte anses ha några större konsekvenser för dig kan dessa ändringar ske för vilka skäl som helst, utan förvarning och när som helst. Du hittar alltid den gällande Personuppgiftspolicy på www.nonviolencesweden.com. Sker väsentliga ändringar av Personuppgiftspolicyn skickar NVPS ut ett e-mail om dessa ändringar i god tid på förhand. Ändringarna i denna Personuppgiftspolicy äger tolkningsföreträde gentemot alla tidigare versioner som ägt rum och som har berört vår personuppgiftsbehandling.